Najważniejsze zasady postępowania podatkowego

Najważniejsze zasady postępowania podatkowego

są zawarte w dziale VI Ordynacji podatkowej jako ZASADY OGÓLNE

SĄ TO

– PRAWORZĄDNOŚĆ
– RZETELNOŚĆ
– ZASADA PRAWDY OBIEKTYWNEJ
– ZASADA CZYNNEGO UDZIAŁU STRON W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM
– ZASADNOŚĆ PREZESŁANEK KTÓRYMI KIERUJĄ SIĘ ORGANY PODATKO-
WE PRZY ZAŁATWIANIU SPRAWY
– ZASADA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA ORGANÓW
– FORMA PISEMNA
– DWUINSTANCYJNOŚĆ
– JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA tylko w stosunku do stron

Zasady te obowiązują organy podatkowe zarówno w trakcie kontroli skarbowej -
w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
i w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez Dyrektora Izby Skarbowej.

Jeżli organy podatkowe naruszą jedną z zasad może być to podstawą do wniesienia odwołania do organu II instancji lub skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z powodu naruszenia zasad postępowania podatkowego .

Powyższe zasady praworządności , prawdy obiektywnej i czynnego udziału stron
w postępowaniu podatkowym realizowane są w POSTĘPOWANIU DOWODOWYM które jest najistotniejszą częścią postępowania podatkowego.

Dział VI Rozdział 11 art. 180 -200 ordynacji podatkowej zatytułowanym DOWODY
reguluje wszystkie zasady ogólne według których organy podatkowe I i II instancji powinny prowadzić postępowanie dowodowe .
.
Organy podatkowe na podstawie art.187 ordynacji podatkowej obowiązane są zebrać
i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy realizując w ten sposób ZASADY PRAWDY OBIEKTYWNEJ

ZASADA NOTRORYJNOŚCI ( ciągłości ) postępowania dowodowego przejawia się
w tym że organ podatkowy może w każdym stadium postępowania zmienić uchylić lub uzupełnić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu .

Obecnie coraz częściej organy podatkowe , szczególnie Izby Skarbowe odmawiają
stronie przeprowadzenia dowodu na wniosek składany w trybie art.188 ordynacji podatkowej uzasadniając że przeprowadzenie żądanego dowodu nie stanowi okoliczności mających znaczenie dla sprawy i uznając że zebrany materiał dowodowy
jest wystarczający w sprawie.

Moim zdaniem organy podatkowe nadużywają interpretacji art.188 który brzmi
„żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy ,chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem „ .

Naruszając ZASADĘ PRAWDY OBIEKTYWNEJ organy odmawiają przeprowadzenia dowodu na wniosek strony ze względu na bezprzedmiotowość zawnioskowanego dowodu a nie wystąpienia NOWYCH OKOLICZNOSCI MAJĄCYCH znaczenie w sprawie.

Ale…..jak uzasadnił wyrok oddalający skargę na naruszenie zasad postępowania
podatkowego jeden z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych ….
„ postępowanie kontrolne co prawda zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów postępowania podatkowego ALE PODATNIK TAK I TAK MUSI PODATEK ZAPŁACIĆ „

 

Author Description

Kancelaria

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz